Home
25 . 05 . 2017
Primaria Municipiului Fetesti - Site Oficial
Invitatie
Joi, 04 Mai 2017 12:55
Direcția Dezvoltare Investiții, Proiecte și Finanțări Externe
Compartiment Achiziții
Nr.  4489 / 3.05.201
7
CĂTRE:
OPERATORII ECONOMICI INTERESAŢI
Invitaţie de participare

Autoritatea contractantă: Municipiul Fetești, cod fiscal  , str. Călărași, nr.595, bl. CF3, sc. A,         et. II – IV, cod 925150, jud. Ialomița, tel: + 40 243364410, fax: +40 243361206, e-mail Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza .
Denumire contract: Servicii de organizare eveniment „Zilele Municipiului Fetești 26 mai - 28 Mai 2017”
Tip contract: contract de achiziţie publica de servicii
Procedura de atribuire: procedura simplificata proprie nr.4319  / 27.04.2017  .
Obiectul contractului
Termen de prestare: 26 mai - 28 mai 2017;
Valoarea estimată a contractului: 90.000 lei (fără TVA)
Condiţii de participare: conform Fişei de date a achiziţiei n.r44843.05.2017
Sursa de finanţare: bugetul local
Limba de redactare a ofertei: română
Data şi ora limita de depunere a ofertelor: 12.05.2017, ora 13
Adresa la care se transmit ofertele: str. Călărași, nr.595, bl. CF3, sc. A, et. II , cod 925150, Fetesti, jud. Ialomița, punct de contact: Registratura, în atenţia: Compartiment Achizitii;
Perioada de valabilitate a ofertei: 60 de zile de la termenul limită de primire a ofertelor
Criteriu de atribuire: „preţul cel mai scăzut"
Data, ora si locul deschiderii ofertelor: 12.05.2017, ora 1330 in sala de şedinţe - Primăria Municipiului Fetesti,  str. Călărași, nr.595, bl. CF3, sc. A,         et.  IV, , jud. Ialomița
Alte informaţii: documentaţia de atribuire este pusă la dispoziţia tuturor operatorilor economici interesaţi in mod electronic, pe site-ul www.primariafetesti.ro
Răspunsurile la solicitările de clarificări din partea operatorilor economici interesaţi vor fi publicate la adresa mai sus menţionată.
Data transmiterii invitaţiei de participare: 4.05.2017

PRIMAR
Sorin GAFITOI

Caiet de Sarcini Zilele Municipiului Fetesti (.pdf)
Fisa date 2-11 (.pdf)
Invitatie (.pdf)
Model Contract (.pdf)
Modele Formulare (.pdf)

 
Anunt 4506/04.05.2017
Joi, 04 Mai 2017 12:49
   Primaria Municipiului Feteşti organizează în data de 26.05.2017 –29.05.2017, la sediul din strada Călăraşi, nr. 595, Bl. CF3, sc. A, et.II-III, concurs pentru ocuparea funcţiei vacante contractuale de executie, de  muncitor necalificat I - perioada determinata.- Directia Educatie, Cultura si Sport – Casa de Cultura - Muzeu.

I.CONDIŢII  DE  DESFĂŞURARE  A  CONCURSULUI
•    depunerea dosarelor se va face in perioada 04.05.2017–18.05.2017 la secretariatul comisiei de concurs – Compartiment Resurse Umane;
•    proba  scrisă se va desfăşura în data de 26.05.2017, ora 10,00 la sediul Primariei Municipiului Feteşti, str. Călăraşi, nr. 595, bl.CF3,  et.II-IV;
•    interviul se va desfăşura în data de 29.05.2017, ora 10,00 la sediul Primariei Municipiului Feteşti, str. Călăraşi, nr. 595, bl.CF3, et.II-IV.

II.CONDIŢII DE PARTICIPARE     
I .Generale
a) are cetăţenia română,cetatenia a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minima  reglementata de prevederile legale;
Citeşte mai mult...
 
Anunt nr. 4482/03.05.2017
Miercuri, 03 Mai 2017 20:55
APROBAT
PRIMAR
Sorin GAFITOI

ANUNT
ACHIZITIONAREA DE SERVICII DE REPARATII AUTO
COD CPV : 50112100 - 4 ”Servicii de reparare a automobilelor”


AUTORITATE CONTRACTANTA: UAT Municipiul Fetesti, avand sediul in localitatea Fetesti,  Judetul Ialomita, str. Calarasi, nr. 595, Bl.CF3, Sc.A, Et.2-4.
OBIECTUL CONTRACTULUI : Achizitionarea de servicii de reparatii auto pentru autoturismul DACIA LOGAN cu nr. de inmatriculare IL – 99 – PMF, astfel :
- filtru aer = 1 buc ; filtru ulei = 1 buc ; filtru polen = 1 buc ; ulei motor = 5 litri ; filtru benzina ; pompa servo = 1 buc ; ulei servo = 1 litri ; bielete antiruliu = 2 buc ; claxon = 1 buc ; jante = 2 buc R15 ; stergatoare parbriz = 2 buc ; cheie roti = 1 buc ; bascule + pivoti fata = 2 buc ; capete bara = 2 buc ; kit distributie ; curea accesorii.
Valoare estimata : 1825 lei
TERMENUL LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR : data 10.05.2017, ora 15.00 la sediul Primariei Fetesti,  Compartiment Registratura.
   Ofertele financiare se depun  la sediul Primariei Fetesti, judetul Ialomita, str. Calarasi, nr.595, sc. A , et.2, Compartiment registratura pana la data-limita de depunere, urmand ca operatorul economic declarat cu oferta acceptabila sa inscrie ulterior oferta in catalogul electronic SEAP.
   Informatii suplimentare se pun la dispozitie, la sediul Primariei Municipiului Fetesti, str. Calarasi, nr. 595, sc. A, et. 4, Jud. Ialomita - Biroul ACHIZITII sau la telefon 0243/364410, int. 231.                                                                    

Intocmit
Georgian CAPSUNA

DE ACORD
DIRECTOR ECONOMIC                                                  
Gheorghe TUTUIANU
 
Anunt 4306/28.04.2017
Vineri, 28 Aprilie 2017 22:41
   Primaria Municipiului Feteşti organizează în data de 29.05.2017, respectiv 31.05.2017, la sediul din strada Călăraşi, nr. 595, Bl. CF3, sc. A, et.II-IV, examen pentru promovarea in grad imediat superior celui detinut pentru urmatoarele functii publice de executie:
1.    din inspector, clasa I, grad profesional principal in inspector clasa I grad profesional superior in cadru Birou Registru Agricol;
2.    din inspector, clasa I, grad profesional principal in inspector clasa I grad profesional superior Birou Buget Contabilitate - Compartiment Contabilitate
3.    din inspector, clasa I, grad profesional principal in inspector clasa I grad profesional superior Serviciul Impozite si Taxe – Compartiment Executare
4.    din inspector, clasa I, grad profesional asistent in inspector clasa I grad profesional principal Compartiment IT
5.    din politist locat, clasa I, grad profesional principal in politist local clasa I grad profesional superior Serviciul de Politie Locala – Compartiment cu Atributii in Activitatea Comerciala
6.    din politist locat, clasa I, grad profesional asistent in politist local clasa I grad profesional principal Serviciul de Politie Locala – Compartiment cu Atributii de Protectia Mediului
7.    din politist locat, clasa III, grad profesional principal in politist local clasa III grad profesional superior Serviciul de Politie Locala - Compartiment cu Atributii de Protectia Mediului
8.    din inspector, clasa I, grad profesional principal in inspector clasa I grad profesional superior in cadrul Serviciului Public de Asistenta Sociala.

I.CONDIŢII  DE  DESFĂŞURARE  A  CONCURSULUI
•    depunerea dosarelor se face până la data de 16.05.2017, la secretariatul comisiei de concurs – Compartiment Resurse Umane;
•    proba  scrisă se va desfăşura în data de 29.05.2017, ora 10,00 la sediul Primariei Municipiului Feteşti, str. Călăraşi, nr. 595, bl.CF3,  et.II-III;
•    interviul se va desfăşura în data de 31.05.2017, ora 11,00 la sediul Primariei Municipiului Feteşti, str. Călăraşi, nr. 595, bl.CF3, et.II-III.

II.CONDIŢII DE PARTICIPARE     

●  sa aiba cel putin 3 ani vechime in gradul profesional al functiei publice din care  promoveaza;
    ●  sa fi obtinut cel putin calificativul “ bine ” la evaluarea performantelor individuale  in ultimii 2  ani calendaristici;
●  sa nu aiba in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile  prezentei legi.

III.ACTELE SOLICITATE CANDIDAŢILOR PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE:

•    formular de înscriere prevăzut în anexa nr.3;
•    adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
•    copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
•    cazier administrativ.

PRIMARUL MUNICIPIULUI FETESTI
Sorin GAFITOI

Intocmit – Pana Daniela    Inspector Resurse Umane    27.04.2017
 
Anunt 4082/24.04.2017
Luni, 24 Aprilie 2017 22:38

   Primaria Municipiului Feteşti organizează în data de 25.05.2017 – 29.05.2017, la sediul din strada Călăraşi, nr. 595, Bl. CF3, sc. A, et.II-III, concurs pentru ocuparea     functiei publice vacante  de conducere de sef serviciu gradul II- Serviciul de Politie Locala.


I.CONDIŢII  DE  DESFĂŞURARE  A  CONCURSULUI
•    depunerea dosarelor până la data de 15.05.2017 la secretariatul comisiei de concurs – Compartiment Resurse Umane;
•    proba  scrisă se va desfăşura în data de 25.05.2017 ora 10,00 la sediul Primariei Municipiului Feteşti, str. Călăraşi, nr. 595, bl.CF3,  et.II-IV;
•    interviul se va desfăşura în data de 29.05.2017 ora 14,00 la sediul Primariei Municipiului Feteşti, str. Călăraşi, nr. 595, bl.CF3, et.II-IV.


II.CONDIŢII DE PARTICIPARE     
A .Generale
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă  cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege

B. Specifice:
a) vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice prevazute în fişa postului pentru care candidează: minim 2 ani ;
b) studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv, studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente in domeniul stiintelor juridice sau administrative;
c) studii de masterat sau postuniversitare in domeniul administratiei publice, management ori in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice.

III.  ACTELE SOLICITATE CANDIDATILOR PENTRU DOSARUL DE INSCRIERE
   formular de înscriere prevăzut în anexa nr.3;
•    copia actului de identitate;
•    copie certificat de casatorie;
•    copie certificat de nastere’;
•    copia diplomelor de studii;
•    cazier judiciar;
•    adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
•    copie carnet de munca/adeverinta  care sa ateste vechimea in munca sau in specialitatea studiilor;
•    declaraţie pe propria raspundere sau adeverinţă care să ateste ca nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

PRIMARUL MUNICIPIULUI FETESTI
Gafitoi Sorin


Intocmit - Ciocoiu Luminita    Consilier Resurse Umane    24.04.2017

 
Anunt
Joi, 27 Aprilie 2017 20:58

   Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 1.043 din 1 iulie 2004 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la Sistemul naţional de transport al gazelor naturale şi ale Regulamentului privind accesul la sistemele de distribuţie a gazelor naturale, pentru dezvoltarea rețelei de distribuție a gazelor naturale în cartierele Municipiului Fetești (Colonoști, Fetești Oraș, Buliga), cei interesați trebuie să depună următoarele documente:

1.    Cerere pentru acordarea accesului la sistemul național de transport al gazelor naturale (formularul se poate obține de la xerox - primărie sau de pe situl ENGIE);
2.    act de proprietate (certificatul de urbanism, autorizația de construire, contract de vânzare-cumpărare, etc...)
3.    Copie după actul de identitate al proprietarului;
4.    acordul proprietarului - după caz.
   
   Solicitările însoțite de documentele menționate, vor fi depuse la Primăria Municipiului Fetești.

Primar,
Sorin Gafitoi

Ultima actualizare ( Miercuri, 03 Mai 2017 21:01 )
 
Testare si consemnare preturi
Marţi, 25 Aprilie 2017 20:32
Testare si consemnare de preturi (format .pdf) DOWNLOAD
 
Mai multe articole..
« ÎnceputAnterior12345678910UrmătorSfârşit »

Pagina 2 din 41
Romanian Bulgarian English French German Italian Portuguese Russian Spanish
PLAN LOCAL de APARARE IMPOTRIVA INUNDATIILOR pe PERIOADA 2014 - 2017 *** C.L.S.U. Fetesti

Date Caracteristice de Aparare a Obiectivelor Inundabile (PDF)

Plan de Situatie 1 (PDF)

Plan de Situatie 2 (PDF)
Facebook - Primaria Fetesti
Organizare si Functionare
Directii si Departamente
Informare Publica
Informatii
Economie
Proiecte
Centru Media
Actualizat la: 24-05-2017.
by Xtin Computers