Home
24 . 02 . 2019
Primaria Municipiului Fetesti - Site Oficial
Anunt 4082/24.04.2017
Luni, 24 Aprilie 2017 22:38

   Primaria Municipiului Feteşti organizează în data de 25.05.2017 – 29.05.2017, la sediul din strada Călăraşi, nr. 595, Bl. CF3, sc. A, et.II-III, concurs pentru ocuparea     functiei publice vacante  de conducere de sef serviciu gradul II- Serviciul de Politie Locala.


I.CONDIŢII  DE  DESFĂŞURARE  A  CONCURSULUI
•    depunerea dosarelor până la data de 15.05.2017 la secretariatul comisiei de concurs – Compartiment Resurse Umane;
•    proba  scrisă se va desfăşura în data de 25.05.2017 ora 10,00 la sediul Primariei Municipiului Feteşti, str. Călăraşi, nr. 595, bl.CF3,  et.II-IV;
•    interviul se va desfăşura în data de 29.05.2017 ora 14,00 la sediul Primariei Municipiului Feteşti, str. Călăraşi, nr. 595, bl.CF3, et.II-IV.


II.CONDIŢII DE PARTICIPARE     
A .Generale
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă  cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege

B. Specifice:
a) vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice prevazute în fişa postului pentru care candidează: minim 2 ani ;
b) studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv, studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente in domeniul stiintelor juridice sau administrative;
c) studii de masterat sau postuniversitare in domeniul administratiei publice, management ori in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice.

III.  ACTELE SOLICITATE CANDIDATILOR PENTRU DOSARUL DE INSCRIERE
   formular de înscriere prevăzut în anexa nr.3;
•    copia actului de identitate;
•    copie certificat de casatorie;
•    copie certificat de nastere’;
•    copia diplomelor de studii;
•    cazier judiciar;
•    adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
•    copie carnet de munca/adeverinta  care sa ateste vechimea in munca sau in specialitatea studiilor;
•    declaraţie pe propria raspundere sau adeverinţă care să ateste ca nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

PRIMARUL MUNICIPIULUI FETESTI
Gafitoi Sorin


Intocmit - Ciocoiu Luminita    Consilier Resurse Umane    24.04.2017

 
Anunt
Joi, 27 Aprilie 2017 20:58

   Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 1.043 din 1 iulie 2004 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la Sistemul naţional de transport al gazelor naturale şi ale Regulamentului privind accesul la sistemele de distribuţie a gazelor naturale, pentru dezvoltarea rețelei de distribuție a gazelor naturale în cartierele Municipiului Fetești (Colonoști, Fetești Oraș, Buliga), cei interesați trebuie să depună următoarele documente:

1.    Cerere pentru acordarea accesului la sistemul național de transport al gazelor naturale (formularul se poate obține de la xerox - primărie sau de pe situl ENGIE);
2.    act de proprietate (certificatul de urbanism, autorizația de construire, contract de vânzare-cumpărare, etc...)
3.    Copie după actul de identitate al proprietarului;
4.    acordul proprietarului - după caz.
   
   Solicitările însoțite de documentele menționate, vor fi depuse la Primăria Municipiului Fetești.

Primar,
Sorin Gafitoi

Ultima actualizare ( Miercuri, 03 Mai 2017 21:01 )
 
Testare si consemnare preturi
Marţi, 25 Aprilie 2017 20:32
Testare si consemnare de preturi (format .pdf) DOWNLOAD
 
Anunt de Licitatie Nr. 4024/20.04.2017
Vineri, 21 Aprilie 2017 19:14

   În conformitate cu prevederile prevederile O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local al Municipiului Feteşti anunţă:

1.    La sediul Consiliului Local al Municipiului Feteşti, din str. Călăraşi, nr. 595, bl. CF3, sc. A et. II-IV, judeţul Ialomiţa, cod fiscal 4365077, telefon: 0243.364.410, fax: 0243.361.206, va avea loc, în data de 09.05.2017, ora 10:00, licitaţia publică deschisă cu strigare, în vederea închirierii suprafeţei de 83,3379 ha păşune permanentă.

2.    Terenul, în suprafaţă de 83,3379 ha păşune, aparţinând domeniului privat al municipiului Feteşti, este amplasat în zonele Buliga (17,5555 ha), Feteşti Oraş (22,2172 ha), Vlaşca (29,5713 ha) şi Colonişti (13,9939 ha) şi se va închiria pe o perioadă de 7 ani, în conformitate cu caietul de sarcini aprobat prin H.C.L. nr. 34/29.03.2017.

3.1.    În perioada 21.04.2017-05.05.2017, persoanele interesate pot obţine documentaţia de atribuire de la sediul Primăriei Municipiului Feteşti, str. Călăraşi, nr. 595, bl. CF3, sc. A et. II-IV, jud. Ialomiţa, Biroul Registru Agricol.
3.2.    În vederea participării la licitaţie, ofertantul va achita la casieria Primăriei municipiului Feteşti:
a.    20,00 lei reprezentând costul Caietului de sarcini privind închirierea prin licitaţie publică a păşunilor aflate în proprietatea privată a municipiului Feteşti,
b.    100,00 lei reprezentând taxa de participare la licitaţie.
3.3.    Pot avea calitatea de locatari pentru terenuri agricole categoria de folosinţă păşune crescătorii de animale, persoane fizice sau juridice, având animalele înscrise în Registrul Naţional al Exploataţiilor și în registrul agricol al municipiului Fetești, județul Ialomița.
3.4.    Prețul minim pornire a licitaţiei pentru închirierea pajiştii este de 25 lei/ha/an.
3.5.    Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 05.05.2017, ora 14:00.

4.1.    Data limită de depunere a documentaţiei de participare la licitaţie este 08.05.2017, ora 12:00.
4.2.    Documentaţia de participare la licitaţie va fi depusă la sediul Primăriei Municipiului Feteşti, str. Călăraşi, nr. 595, bl. CF3, sc. A et. II-IV, judeţul Ialomiţa, Compartiment Registratură, în două exemplare, original şi copie.

5.    Şedinţa publică de deschidere a ofertelor se va desfăşura în data de 09.05.2017, ora 10:00, la sediul Consiliului Local al Municipiului Feteşti.

6.    Anunţul de licitaţie se va transmite spre publicare instituţiilor abilitate în data de 20.04.2017.

PRIMAR,
Sorin GAFIȚOI

Anunt de licitatie nr. 4024/20.04.2017 (format .pdf) DOWNLOAD

 
Anunt Nr.4022
Joi, 20 Aprilie 2017 16:00
PROCEDURĂ SELECȚIE PARTENERI 
în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (POCU)
Cererea de propuneri “Sprijin pregătitor pentru animarea comunității din cadrul orașelor cu populație peste 20.000 de locuitori” 
 
 
   În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările si completările ulterioare, aprobata cu modificări prin Legea nr. 105/2016 și ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 aprobate prin H.G. nr 93/2016 și utilizarea acestora pentru obiectivul Convergență și în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului aferent cererii de proiecte AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1. - Regiuni mai puțin dezvoltate “Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală”  - orașe/ municipii cu populație de peste 20.000 locuitori”
   Primăria Municipiului Fetești, anunţă organizarea unei proceduri de selecţie pentru stabilirea unor parteneriate cu entități de drept privat și încheierea unui Acord de Parteneriat în vederea implementării unui proiect ce va fi depus în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (POCU), Cererea de propuneri “Sprijin pregătitor pentru animarea comunității din cadrul orașelor cu populație peste 20.000 de locuitori”, Etapa I – Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) și pentru înființare GAL nou/adaptare GAL deja înființat la cerințele DLRC pentru perioada de programare 2014 – 2020, AP 5/PI 9.vi/OS 5.1/Sprijin pregătitor.
   Astfel, având intenția de a înființa un G.A.L plasat sub responsabilitatea comunității locale, conform ghidului solicitantului, Primăria Municipiului Fetești organizează selecția de parteneri: reprezentanți ai sectorului public (APL-uri), sectorului privat (operatori economici, cooperative, furnizori de servicii, instituții de credit etc.), ai societății civile (ex. actori sociali relevanți, furnizori de servicii sociale în condițiile legii, ONG-uri, asociații, inclusiv asociații de locatari, fundații, unități de cult etc.), cu activitate relevantă în domeniu și persoane fizice relevante din comunitatea vizată. 
   Procedura este întocmită în scopul prezentării modului de selectare a partenerilor, etape, criterii, proceduri de lucru, termene și orice alte aspecte administrative care sunt în sarcina exclusivă a Primăriei Fetești.
 
Ultima actualizare ( Miercuri, 26 Aprilie 2017 21:21 )
 
Anunt 3801,3802/12.04.2017
Joi, 13 Aprilie 2017 20:20

Anunt privind achizitionarea de PRODUSE DE BIROTICA SI PAPETARIE (.pdf)

Anunt privind achizitionarea de PRODUSE DE BIROTICA SI PAPETARIE - unitati protejate (.pdf)

 
Anunt Nr. 2465/08.03.2017
Miercuri, 08 Martie 2017 13:31

   In conformitate cu prevederile art. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, se aduce la cunostinta cetatenilor municipiului Fetesti urmatorul proiect al bugetului local al Municipiului Fetesti pe anul 2017.
   Persoanele interesate pot face propuneri si sugestii in vederea imbunatatirii acestui proiect, la sediul Primariei Fetesti - Compartimentul Relatii cu Publicul, tel 0243364410, in termen de 15 zile de la afisare.
   Proiectul poate fi accesat pe site-ul www.primariafetesti.ro.


Primarul Municipiului Fetesti
Gafitoi Sorn


Anunt Proiect Buget 2017 (format .pdf)

 
Mai multe articole..
« ÎnceputAnterior11121314151617181920UrmătorSfârşit »

Pagina 18 din 56
Romanian Bulgarian English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Plan Local de Apărare Împotriva Inundațiilor pe Perioada 2018-2021 *** CLSU Fetești

Date Caracteristice de Aparare a Obiectivelor Inundabile (PDF)

Plan de Situatie 1 (PDF)

Plan de Situatie 2 (PDF)

Facebook - Primaria Fetesti
Directii, Servicii si Compartimente
Informare Publica
Informatii
Economie
Proiecte
Centru Media
Actualizat la: 21-02-2019.
by Xtin Computers

Acest website foloseste cookies pentru a imbunatati navigatia si alte functii. Utilizand acest website, acceptati ca putem plasa aceste tipuri de informatii in dispozitivul dumneavoastra. Pentru a afla mai multe despre cookies si cum le puteti sterge, consultati politica de cookies.

Accept cookies.
EU Cookie Directive