Home
30 . 06 . 2015
Primaria Municipiului Fetesti - Site Oficial
Programul operaţional sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice“ „Investiţii pentru viitorul dumneavoastră“

Titlul proiectului:
„EFICIENTIZAREA ACTIVITĂŢII AUTORITĂŢILOR ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE DIN JUDEŢUL IALOMIŢA PRIN IMPLEMENTAREA UNEI SOLUŢII E-GUVERNARE PERFORMANTE“ 
Cod SMIS - CSNR 48391

Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe operaţionale cofinanţate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României 
Anunt Nr.259/10.01.2014
Vineri, 10 Ianuarie 2014 22:14

   In conformitate cu prevederile art. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, se aduce la cunostinta cetatenilor municipiului Fetesti urmatorul proiect al bugetului local al Municipiului Fetesti pe anul 2014.

   Persoanele interesate pot face propuneri si sugestii in vederea imbunatatirii acestui proiect, la sediul Primariei fetesti - Compartiment Relatii cu Publicul, tel. 0243/364410 int. 123, in termen de 15 zile de la afisare.
   Proiectul poate fi accesat pe site-ul www.primariafetesti.ro.

Primarul Municipiului Fetesti,
Gheorghe Catrinoiu

 
COMUNICAT DE PRESA
Marţi, 07 Ianuarie 2014 15:13
Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”
Domeniul major de intervenţie 6.2. „Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”
Titlul proiectului: Solidar – recunoastere si demnitate pe piaţa muncii din Regiunea Sud-Muntenia
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/118/6.2/G/124561


COMUNICAT DE PRESĂ

Lansarea proiectului
„Solidar – recunoaştere şi demnitate pe piaţa muncii din Regiunea Sud Muntenia”


Slobozia, 06 ianuarie 2014

În perioada 1 noiembrie 2013 – 31 octombrie 2015, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa în parteneriat cu Asociaţia COLFASA din Bucureşti implementează proiectul „Solidar – recunoaştere şi demnitate pe piaţa muncii din Regiunea Sud Muntenia”. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 - „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul Major de Intervenţie 6.2 - „Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”. Valoarea totală a proiectului este de 2.011.816,00 lei.


Scopul proiectului vizează facilitarea accesului la formare şi integrarea/reintegrarea persoanelor vulnerabile pe piaţa muncii (în special a celor provenite din comunităţi rurale sau izolate), pentru evitarea excluziunii sociale, marginalizării şi discriminării, prin implementarea de măsuri active care să asigure şanse egale de integrare, prin oportunităţi de ocupare, servicii de sprijin şi acompaniere şi conştientizarea actorilor de pe piaţa muncii şi a comunităţii cu privire la abilităţile, drepturile şi beneficiile sociale ale participării persoanelor vulnerabile pe piaţa muncii.
Grupul ţintă al proiectului va fi format din 240 de persoane, dintre care 210 de persoane din categorii vulnerabile (60 de persoane de etnie romă, 100 de familii cu peste doi copii, 50 de familii monoparentale) şi 30 de voluntari.
Prin intermediul proiectului, se va dezvolta un pachet integrat de măsuri directe şi indirecte, adresate sprijinirii persoanelor provenite din grupurile vulnerabile, în demersurile acestora de integrare profesională.
Măsurile directe vizează intervenţia nemijlocită asupra grupului ţintă, prin evaluare, consiliere vocaţională, formare profesională şi mediere directă în vederea angajării. Măsurile indirecte implică atât demersuri de cercetare şi analiză a procesului de integrare pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile, cât şi activităţi de informare, promovare şi sensibilizare comunitară cu privire la nevoile şi specificul categoriilor vulnerabile vizate de proiect (campanii de promovare a voluntariatului în procesul de incluziune pe piaţa muncii a persoanelor vulnerabile, campanii şi grupuri de lucru adresate angajatorilor, angajaţilor şi membrilor comunităţii, pentru schimbarea mentalităţii privind necesitatea şi oportunitatea integrării profesionale a persoanelor din categorii vulnerabile).

Pentru informaţii suplimentare:

Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Ialomiţa
Adresa: Str. Ct. D.Gherea nr.1, Slobozia, jud. Ialomita
Tel. : 0243/231 088; 0243/216 657; 0243/206101, Fax: 0243/233407
Persoana de contact: Luminiţa Rătunzeanu

Asociaţia COLFASA
Adresa: str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 38, sector 4, Bucureşti
Tel.: 031/432.82.19, Fax: 031/432.82.22
Persoana de contact: Nicoleta Golai Vinatoru
 
Anunt Nr. 13645/15.11.2013
Vineri, 15 Noiembrie 2013 21:04

   In conformitate cu prevederile art. 6, alin. (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, se aduce la cunostinta cetatenilor municipiului Fetesti urmatorul proiect de hotarare:


PROIECT DE HOTARARE privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2014


   Persoanele interesate pot face propuneri si sugestii in vederea imbunatatirii acestui proiect, la sediul Primariei Fetesti - Compartiment Relatii cu Publicul, tel 0243/364410 int. 123, in termen de 10 zile de la afisarea prezentului proiect de hotarare.
   Proiectul poate fi accesat pe site-ul www.primariafetesti.ro .

Primarul Municipiului Fetesti
Gheorghe Catrinoiu

 
A N U N T Nr. 13.297
Vineri, 08 Noiembrie 2013 23:18
   Primaria Municipiului Feteşti organizează în data de 09.12.2013 – 12.12.2013, la sediul din strada Călăraşi, nr. 595, Bl. CF3, sc. A, et.II-III, concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de executie de politist local clasa I grad profesional debutant, in cadrul Serviciului de Politie Locala – Compartiment Constructii si Afisaj Stradal.

    I.CONDIŢII  DE  DESFĂŞURARE  A  CONCURSULUI
•    depunerea dosarelor până la data de 27.11.2013 la secretariatul comisiei de concurs – Compartiment Resurse Umane;
•    proba  scrisă se va desfăşura în data de 09.12.2013, ora 10,00 la sediul Primariei Municipiului Feteşti, str. Călăraşi, nr. 595, bl.CF3,  et.II-IV;
•    interviul se va desfăşura în data de 12.12.2013,  ora 14,00 la sediul Primariei Municipiului Feteşti, str. Călăraşi, nr. 595, bl.CF3, et.II-IV.

II.CONDIŢII DE PARTICIPARE     
 
I .Generale
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

II Specifice
-    vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice prevazute in fisa postului pentru care candideaza: 0 ani;
-    studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă: stiinte administrative, economice, juridice;


III.ACTELE SOLICITATE CANDIDAŢILOR PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE:
•    formular de înscriere prevăzut în anexa nr.3;
•    copia actului de identitate;
•    copie certificat de casatorie
•    copie certificat de nastere
•    copia diplomei de studii;
•    copie carnet de munca/adeverinta  care sa ateste vechimea in munca sau in specialitatea studiilor;
•    cazier judiciar;
•    adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
•    declaraţie pe propria raspundere sau adeverinţă care să ateste ca nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.


PRIMARUL MUNICIPIULUI FETESTI
Catrinoiu Gheorghe

 
Comunicat - Procesiune Moaste Sf. Constantin si Elena
Miercuri, 04 Septembrie 2013 22:23
   Sute de credincioşi au participat,vinei 30 august, în Fetești la procesiunea Sfinților Împărați Constantin și Elena.
   La ceremonia religioasă organizată de Primăria municipiului Fetești, la inițiativa primarului, Gheorghe Catrinoiu,  cu sprijinul Episcopiei Sloboziei și Călărașilor , un alai format din preoţi, oficialități şi peste 500 de localnici a străbătut oraşul pe jos, pe traseul Monumentul Eroilor din Parcul Stadion, biserica parohiei Sfânta Treime, biserica parohiei Fetești Gară I, biserica parohială Adormirea Maicii Domnului, cartierul Coloniști.
   Procesiunea s-a încheiat cu o slujbă la Biserica ”Adormirea Maicii Domnului, din cartierul feteștean Coloniști”, susținută de un sobor de preoți din județele Ialomița și Călărași, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Episcop Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor.
   Primarul municipiului Fetești, domnul Gheorghe Catrinoiu, a declarat ”Trebuie să îi cinstim pe Sfinții Împărați Constantin si mama sa Elena pentru că noi, creștinii, le datorăm faptul că această religie este astăzi legală. Am reușit să arătăm, încă odată, că oamenii vor să fie alături de Dumnezeu și de Biserică. Și pe viitor vom avea, cu ajutorul lui Dumnezeu, astfel de procesiuni deoarece oamenii au mare nevoie de astfel de ceremonii pentru a se purifica spiritual.”

PRIMARUL MUNICIPIULUI FETESTI,
Gheorghe Catrinoiu
 
Comunicat - Zilele Municipiului Fetesti 2013
Duminică, 01 Septembrie 2013 23:33

Gheorghe Catrinoiu   Feteștenii s-au distrat în perioada 23 – 25 August, pe aleea principală din parcul Stadion, la Zilele Municipiului Editia a VI-a.
   În cadrul evenimentului organizat de Primăria și Consiliul Local Fetești, , la inițiativa domnului primar Gheorghe Catrinoiu, în fiecare seară, între orele 1700 - 2300, au avut loc recitaluri live de muzică populară, pop-dance, etno-dance, dance, pop-rock si muzică ușoară.
   Spectacolul a fost deschis, în fiecare zi, de către copii de la  Casa de Cultură a municipiului Fetești (trupele Steluțele, Primavera, Stil, Double A, Spiculetul și  interpreții Liliana Hornea si Denisa Șerban).
   Printre protagoniștii prezenți la “Zilele municipiului Fetești ediția a VI–a”, care au încântat publicul, s-au numărat: Ansamblul Mugurelul, Bimbo,Grigo și Corina, Constantin Enceanu, Petrică Mîțu Stoian, Datina, Emma Ștefan, Pact, Like Chocholate, Andreea Bălan, Axinte, Aurora și Săndel Mihai, DeepCentral, Connect-R, Meena K, Keo & Skizzo Skillz, Crush și Alexandra Ungureanu, Proconsul, Nicole Cherry și Matteo.
   Primarul municipiului Fetești, domnul Gheorghe Catrinoiu, a declarat că " Zilele municipiului au animat viaţa localităţii. Muzica a fost foarte bună, spectacolele au fost grozave, oamenii au avut posibilitatea de a gusta din bunătăţile comercianţilor și totodată de a socializa. Evenimentul le-a oferit cetăţenilor ocazia de a se relaxa, într-o binecuvenită perioadă de vacanță . Această sărbătoare a feteștenilor este ceva reprezentativ pentru noi și un bun prilej pentru etalarea valorilor locale si nu numai. Le mulțumesc tuturor feteștenilor care au participat la ce-a dea VI-a ediție a zilelor lor”.
   Locuitorii municipiului au avut parte și de un superb foc de artificii.

PRIMARUL MUNICIPIULUI FETESTI,
Gheorghe Catrinoiu

Galerie Foto - Zilele Municipiului Fetesti 2013

 
Anunt Procesiune Moaste Sf. Imparati Constantin si Elena
Joi, 29 August 2013 22:49
   Primăria municipiului Fetești, la inițiativa domnului primar, Gheorghe Catrinoiu, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Episcop Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, cu ocazia slujbei arhierești la biserica parohială Adormirea Maicii Domnului, parohia Fetești Gară II, vineri, 30 august 2013, ora 16.00, anunță credincioșii din aceste meleaguri bărăgănene ocrotite de Dumnezeu, că vor fi binecuvântați de aducerea sfintelor moaște ale Sfinților Împărați Constantin și Elena, de la Catedrala Patriarhală București.
   Procesiunea cu sfintele moaște va pleca de la Monumentul Eroilor (Parcul Mare) către biserica Adormirea Maicii Domnului, Fetești Gară II (cartier Coloniști), alături de toți preoții și credincioșii din Protopopiatul Fetești.
   Sfintele moaște vor rămâne la biserica Adormirea Maicii Domnului, parohia Fetești Gară II (cartier Coloniști), până duminică 01 septembrie 2013.

PRIMARUL MUNICIPIULUI FETESTI,
Gheorghe Catrinoiu
 
Mai multe articole..
« ÎnceputAnterior12345678910UrmătorSfârşit »

Pagina 6 din 32
Romanian Bulgarian English French German Italian Portuguese Russian Spanish
PLAN LOCAL de APARARE IMPOTRIVA INUNDATIILOR pe PERIOADA 2014 - 2017 *** C.L.S.U. Fetesti

Date Caracteristice de Aparare a Obiectivelor Inundabile (PDF)

Plan de Situatie 1 (PDF)

Plan de Situatie 2 (PDF)
Facebook - Primaria Fetesti
Organizare si Functionare
Informare Publica
Legea 132/2010
Economie
Proiecte
Centru Media
Arhiva
Actualizat la: 29-06-2015.
by Xtin Computers