Home
25 . 05 . 2017
Primaria Municipiului Fetesti - Site Oficial
Anunt nr. 4800/11.05.2017
Joi, 11 Mai 2017 21:58
ANUNȚ CU PRIVIRE LA REZULTATUL PROCEDURII DE SELECȚIE ÎN VEDEREA APLICĂRII UNEI CERERI DE FINANŢARE PENTRU PROIECTE IMPLEMENTATE ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN  2014 – 2020 – DMI 5.1. – SPRIJIN PREGĂTITOR


   Ca urmare a afisarii „Anuntului cu privire la rezultatul procedurii de selectie in vderea aplicarii unei cereri de finantare pentru proiecte implementate in cadrul POCA 2014-2020-DMI 5.1-Sprijin pregatitor” ,nr.4659/8.05.2017,a fost depusa de catre unul din participantii la procedura de selectie Contestatia nr.4719/9.05.2017,in termen,astfel cum prevede art.XV din PROCEDURA SELECTIE PARTENERI  in cadrul POCU 2014-2020 Cerere de propuneri „Sprijin pregatitor pentru animarea comunitatii din cadrul oraselor cu populatie peste 20.000 de locuitori”,nr.4022/20.04.2017.
   Analizand continutul Contestatiei ,pentru punerea in aplicare a prevederilor „Ghidului solicitantului-Conditii spefice de accesare a fondurilor „Sprijin pregatitor pentru animarea comunitatii din cadrul oraselor cu populatie peste 20.000 de locuitori ,AP5/PI9.vi/OS  5.1 REGIUNI MAI PUTIN DEZVOLTATE”( emis de AM POCU 2014-2020,care prevaleaza fata de Procedura de selectie adoptata de autoritatea locala), care la cap.1.4-Tipuri de solicitanti/parteneri eligibili,punct 1,alin 2      „ Parteneriatul pentru depunerea cererii de finantare in vederea accesarii finantarii pentru sprijinul pregatitor nu are personalitate juridica si va fi constituit din urmatorii actori relevanti : autoritatea publica locala, un ONG cu activitate specifica masurilor ce vizeaza comunitatile defavorizate si un operator economic” ,Comisia de evaluare  a decis admiterea Contestatiei si  refacerea  Raportului de selectie PARTENERI nr.4628/8.05.2017 si a Procesului verbal de evaluare oferte nr.4658/8.05.2017 .
   Ca atare,
candidații acceptați pentru participarea în cadrul parteneriatului și depunerea unui proiect pentru obținerea de sprijin pregătitor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020 „Sprijin pregatitor pentru animarea comunitatii din cadrul oraselor cu populatie peste 20.000 de locuitori ,AP5/PI9.vi/OS  5.1 REGIUNI MAI PUTIN DEZVOLTATE” sunt :

-   ASOCIATIA CENTRUL CULTURAL AL ROMILOR “O DEL AMENCA”
-   S.C. BPI MANAGEMENT CONSULTING ROMANIA S.R.L.
   Procesul verbal  de evaluare a ofertelor de selectie poate fi atacat in conditiile Legii 544/2004 la sectia de Contencios Administrativ a Tribunalului Ialomita


Primar,
Sorin GAFITOI

 
Nr.4659/8.05.2017
Luni, 08 Mai 2017 21:34
ANUNȚ CU PRIVIRE LA REZULTATUL PROCEDURII DE SELECȚIE
ÎN VEDEREA APLICĂRII UNEI CERERI DE FINANŢARE PENTRU PROIECTE IMPLEMENTATE ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN  2014 – 2020 – DMI 5.1. – SPRIJIN PREGĂTITOR


1.    Referințe:
•    Procedura aplicată: Selecția partenerilor în vederea aplicării unei cereri de finanțare pentru proiecte implementate în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020
•    Numărul/ data anunțului și data publicării anunțului: 4022/20.04.2017

2.    Informații generale
a)    Legislația aplicabilă
•    Ordonanța de Urgență 40/ 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020
b)    Calendarul procedurii:

Calendarul derulării procedurii de selecție

Data

Locul

Anunțul de selecție postat pe site-ul Primăriei Fetești

20.04.2017

Site-ul Primăriei

Solicitare de clarificări

Nu au fost

Nu este cazul

Răspuns la solicitarea de clarificări

Nu este cazul

Nu este cazul

Termen limită de depunere a dosarelor

05.05.2017 ora 14.00

Sediul Primăriei

Ședința de deschidere și evaluare a dosarelor

08.05.2017, ora 14.00

Sediul Primăriei

Publicarea rezultatelor procedurii de selecție

08.05.2017

Site-ul Primăriei

3.    Rezultate
În urma analizei dosarelor de candidatură primite în cadrul procesului de selecție, conform regulilor de selecție stabilite de procedura elaborată în acest sens și publicate în anunțul de selecție nr. 4022/20.04.2017, punctajele obținute de organizațiile care au depus dosare de candidatură sunt:
ONG-uri:
-    ASOCIATIA CENTRUL CULTURAL AL ROMILOR “O DEL AMENCA”, 100 puncte;
-    ASOCIATIA FEMEILOR”PRO FAMILIA” IALOMTA, 70  puncte;
Operatori economici:
-    S.C. BPI MANAGEMENT CONSULTING ROMANIA S.R.L. 100 puncte;
Candidații acceptați pentru participarea în cadrul parteneriatului și depunerea unui proiect pentru obținerea de sprijin pregătitor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020 DMI 5.1. sunt
-   ASOCIATIA CENTRUL CULTURAL AL ROMILOR “O DEL AMENCA”
-    ASOCIATIA FEMEILOR”PRO FAMILIA” IALOMTA
-    S.C. BPI MANAGEMENT CONSULTING ROMANIA S.R.L.

Primar,
Sorin GAFITO
I
 
Anunt 4514/04.06.2017
Joi, 04 Mai 2017 21:21
ANUNT
PRIVIND ACHIZITIONAREA SERVICIILOR DE ELABORARE A PLANULUI DE MOBILITATE URBANA DURABILA PENTRU MUNICIPII SI ORASE
COD CPV : 79311100-8 ”Servicii de elaborare de studii”

AUTORITATE CONTRACTANTA: UAT Municipiul Fetesti, avand sediul in localitatea Fetesti,  Judetul Ialomita, str. Calarasi, nr. 595, Bl.CF3, Sc.A, Et.2-4.
OBIECTUL CONTRACTULUI : Achizitionarea serviciilor de elaborare a Planului de Mobilitate Urbana Durabila pentru Municipii si Orase in conformitate cu prevederile Legii 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului si Urbanismul, actualizata, Ordinul MDRAP nr. 233/2016 pentru Aprobarea Normelor Metodologice de Aplicare a Legii nr. 350/2001, Ghidul Orientativ pentru Autoritatile Contractante din Romania pentru Pregatirea si Implementarea PMUD si Ghidul Specific pentru Prioritatea de Investitii 3.2 aferenta POR 2014/2020 si JASPERS.
Valoare estimata : 54.621,85 lei
TERMENUL LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR : data 12.05.2017, ora 13:00 la sediul Primariei Fetesti,  Compartiment Registratura.
   Ofertele financiare se depun  la sediul Primariei Fetesti, judetul Ialomita, str. Calarasi, nr.595, sc. A , et.2, Compartiment registratura pana la data - limita de depunere, urmand ca operatorul economic declarat cu oferta acceptabila sa inscrie ulterior oferta in catalogul electronic SEAP.
   Informatii suplimentare se pun la dispozitie, la sediul Primariei Municipiului Fetesti, str. Calarasi, nr. 595, sc. A, et. 4, Jud. Ialomita - Biroul ACHIZITII sau la telefon 0243/364410, int. 231.

PRIMAR
Sorin GAFITOI
 
Invitatie
Joi, 04 Mai 2017 12:55
Direcția Dezvoltare Investiții, Proiecte și Finanțări Externe
Compartiment Achiziții
Nr.  4489 / 3.05.201
7
CĂTRE:
OPERATORII ECONOMICI INTERESAŢI
Invitaţie de participare

Autoritatea contractantă: Municipiul Fetești, cod fiscal  , str. Călărași, nr.595, bl. CF3, sc. A,         et. II – IV, cod 925150, jud. Ialomița, tel: + 40 243364410, fax: +40 243361206, e-mail Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza .
Denumire contract: Servicii de organizare eveniment „Zilele Municipiului Fetești 26 mai - 28 Mai 2017”
Tip contract: contract de achiziţie publica de servicii
Procedura de atribuire: procedura simplificata proprie nr.4319  / 27.04.2017  .
Obiectul contractului
Termen de prestare: 26 mai - 28 mai 2017;
Valoarea estimată a contractului: 90.000 lei (fără TVA)
Condiţii de participare: conform Fişei de date a achiziţiei n.r44843.05.2017
Sursa de finanţare: bugetul local
Limba de redactare a ofertei: română
Data şi ora limita de depunere a ofertelor: 12.05.2017, ora 13
Adresa la care se transmit ofertele: str. Călărași, nr.595, bl. CF3, sc. A, et. II , cod 925150, Fetesti, jud. Ialomița, punct de contact: Registratura, în atenţia: Compartiment Achizitii;
Perioada de valabilitate a ofertei: 60 de zile de la termenul limită de primire a ofertelor
Criteriu de atribuire: „preţul cel mai scăzut"
Data, ora si locul deschiderii ofertelor: 12.05.2017, ora 1330 in sala de şedinţe - Primăria Municipiului Fetesti,  str. Călărași, nr.595, bl. CF3, sc. A,         et.  IV, , jud. Ialomița
Alte informaţii: documentaţia de atribuire este pusă la dispoziţia tuturor operatorilor economici interesaţi in mod electronic, pe site-ul www.primariafetesti.ro
Răspunsurile la solicitările de clarificări din partea operatorilor economici interesaţi vor fi publicate la adresa mai sus menţionată.
Data transmiterii invitaţiei de participare: 4.05.2017

PRIMAR
Sorin GAFITOI

Caiet de Sarcini Zilele Municipiului Fetesti (.pdf)
Fisa date 2-11 (.pdf)
Invitatie (.pdf)
Model Contract (.pdf)
Modele Formulare (.pdf)

 
Anunt 4506/04.05.2017
Joi, 04 Mai 2017 12:49
   Primaria Municipiului Feteşti organizează în data de 26.05.2017 –29.05.2017, la sediul din strada Călăraşi, nr. 595, Bl. CF3, sc. A, et.II-III, concurs pentru ocuparea funcţiei vacante contractuale de executie, de  muncitor necalificat I - perioada determinata.- Directia Educatie, Cultura si Sport – Casa de Cultura - Muzeu.

I.CONDIŢII  DE  DESFĂŞURARE  A  CONCURSULUI
•    depunerea dosarelor se va face in perioada 04.05.2017–18.05.2017 la secretariatul comisiei de concurs – Compartiment Resurse Umane;
•    proba  scrisă se va desfăşura în data de 26.05.2017, ora 10,00 la sediul Primariei Municipiului Feteşti, str. Călăraşi, nr. 595, bl.CF3,  et.II-IV;
•    interviul se va desfăşura în data de 29.05.2017, ora 10,00 la sediul Primariei Municipiului Feteşti, str. Călăraşi, nr. 595, bl.CF3, et.II-IV.

II.CONDIŢII DE PARTICIPARE     
I .Generale
a) are cetăţenia română,cetatenia a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minima  reglementata de prevederile legale;
Citeşte mai mult...
 
Anunt nr. 4482/03.05.2017
Miercuri, 03 Mai 2017 20:55
APROBAT
PRIMAR
Sorin GAFITOI

ANUNT
ACHIZITIONAREA DE SERVICII DE REPARATII AUTO
COD CPV : 50112100 - 4 ”Servicii de reparare a automobilelor”


AUTORITATE CONTRACTANTA: UAT Municipiul Fetesti, avand sediul in localitatea Fetesti,  Judetul Ialomita, str. Calarasi, nr. 595, Bl.CF3, Sc.A, Et.2-4.
OBIECTUL CONTRACTULUI : Achizitionarea de servicii de reparatii auto pentru autoturismul DACIA LOGAN cu nr. de inmatriculare IL – 99 – PMF, astfel :
- filtru aer = 1 buc ; filtru ulei = 1 buc ; filtru polen = 1 buc ; ulei motor = 5 litri ; filtru benzina ; pompa servo = 1 buc ; ulei servo = 1 litri ; bielete antiruliu = 2 buc ; claxon = 1 buc ; jante = 2 buc R15 ; stergatoare parbriz = 2 buc ; cheie roti = 1 buc ; bascule + pivoti fata = 2 buc ; capete bara = 2 buc ; kit distributie ; curea accesorii.
Valoare estimata : 1825 lei
TERMENUL LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR : data 10.05.2017, ora 15.00 la sediul Primariei Fetesti,  Compartiment Registratura.
   Ofertele financiare se depun  la sediul Primariei Fetesti, judetul Ialomita, str. Calarasi, nr.595, sc. A , et.2, Compartiment registratura pana la data-limita de depunere, urmand ca operatorul economic declarat cu oferta acceptabila sa inscrie ulterior oferta in catalogul electronic SEAP.
   Informatii suplimentare se pun la dispozitie, la sediul Primariei Municipiului Fetesti, str. Calarasi, nr. 595, sc. A, et. 4, Jud. Ialomita - Biroul ACHIZITII sau la telefon 0243/364410, int. 231.                                                                    

Intocmit
Georgian CAPSUNA

DE ACORD
DIRECTOR ECONOMIC                                                  
Gheorghe TUTUIANU
 
Anunt 4306/28.04.2017
Vineri, 28 Aprilie 2017 22:41
   Primaria Municipiului Feteşti organizează în data de 29.05.2017, respectiv 31.05.2017, la sediul din strada Călăraşi, nr. 595, Bl. CF3, sc. A, et.II-IV, examen pentru promovarea in grad imediat superior celui detinut pentru urmatoarele functii publice de executie:
1.    din inspector, clasa I, grad profesional principal in inspector clasa I grad profesional superior in cadru Birou Registru Agricol;
2.    din inspector, clasa I, grad profesional principal in inspector clasa I grad profesional superior Birou Buget Contabilitate - Compartiment Contabilitate
3.    din inspector, clasa I, grad profesional principal in inspector clasa I grad profesional superior Serviciul Impozite si Taxe – Compartiment Executare
4.    din inspector, clasa I, grad profesional asistent in inspector clasa I grad profesional principal Compartiment IT
5.    din politist locat, clasa I, grad profesional principal in politist local clasa I grad profesional superior Serviciul de Politie Locala – Compartiment cu Atributii in Activitatea Comerciala
6.    din politist locat, clasa I, grad profesional asistent in politist local clasa I grad profesional principal Serviciul de Politie Locala – Compartiment cu Atributii de Protectia Mediului
7.    din politist locat, clasa III, grad profesional principal in politist local clasa III grad profesional superior Serviciul de Politie Locala - Compartiment cu Atributii de Protectia Mediului
8.    din inspector, clasa I, grad profesional principal in inspector clasa I grad profesional superior in cadrul Serviciului Public de Asistenta Sociala.

I.CONDIŢII  DE  DESFĂŞURARE  A  CONCURSULUI
•    depunerea dosarelor se face până la data de 16.05.2017, la secretariatul comisiei de concurs – Compartiment Resurse Umane;
•    proba  scrisă se va desfăşura în data de 29.05.2017, ora 10,00 la sediul Primariei Municipiului Feteşti, str. Călăraşi, nr. 595, bl.CF3,  et.II-III;
•    interviul se va desfăşura în data de 31.05.2017, ora 11,00 la sediul Primariei Municipiului Feteşti, str. Călăraşi, nr. 595, bl.CF3, et.II-III.

II.CONDIŢII DE PARTICIPARE     

●  sa aiba cel putin 3 ani vechime in gradul profesional al functiei publice din care  promoveaza;
    ●  sa fi obtinut cel putin calificativul “ bine ” la evaluarea performantelor individuale  in ultimii 2  ani calendaristici;
●  sa nu aiba in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile  prezentei legi.

III.ACTELE SOLICITATE CANDIDAŢILOR PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE:

•    formular de înscriere prevăzut în anexa nr.3;
•    adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
•    copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
•    cazier administrativ.

PRIMARUL MUNICIPIULUI FETESTI
Sorin GAFITOI

Intocmit – Pana Daniela    Inspector Resurse Umane    27.04.2017
 
Mai multe articole..
« ÎnceputAnterior12345678910UrmătorSfârşit »

Pagina 2 din 41
Romanian Bulgarian English French German Italian Portuguese Russian Spanish
PLAN LOCAL de APARARE IMPOTRIVA INUNDATIILOR pe PERIOADA 2014 - 2017 *** C.L.S.U. Fetesti

Date Caracteristice de Aparare a Obiectivelor Inundabile (PDF)

Plan de Situatie 1 (PDF)

Plan de Situatie 2 (PDF)
Facebook - Primaria Fetesti
Organizare si Functionare
Directii si Departamente
Informare Publica
Informatii
Economie
Proiecte
Centru Media
Actualizat la: 24-05-2017.
by Xtin Computers