Home
22 . 11 . 2018
Primaria Municipiului Fetesti - Site Oficial
Anunt licitatie spatiu grup sanitar
Sâmbătă, 05 August 2017 10:19
1. Informatii generale:
Primaria Municipiului Fetesti cu sediul in Fetesti, str. Calarasi, nr. 595, bl. CF3, sc.A, et.II-IV, jud.Ialomita, cod fiscal 436577, cont nr. RO64TREZ24A510103203001X,  deschis la Trezoreria Fetesti, telefon 0243364410.       
2. Informatii generale privind obiectul inchirierii:
a. Procedura aplicata pentru atribuirea  contractului de inchiriere:  licitatie publica, aprobata prin H.C.L. nr. 81 din 28.06.2017.    
b. Tipul contractului pentru care se solicita oferte: contract de inchiriere  pentru imobilul-Grup Sanitar - Piateta Fetesti Gara - zona Bazar in suprafata 32,00 mp , situat in Fetesti , str. ANGHEL SALIGNY, jud Ialomita , cu destinatia de prestari servicii.            
c. Durata sau termenul de inchiriere este de 15 ani, cu posibilitatea prelungirii prin act aditional semnat de ambele parti contractante.             
3. Informatii privind documentatia de atribuire:
a. Relatii privind licitatia, documentatia de atribuire, certificatul de urbanism, se pot obtine de la Primaria municipiului Fetesti, – Compartiment Patrimoiu, incepind cu data de  09.08.2017.
b. Cheltuieli de instituire a concesiunii:                     
- caiet de sarcini                      100,00 lei
- taxa de participare                 200,00 lei
-garantia de participare            500,00 lei
c. pretul minim de pornire a licitatiei: 1,73 lei/mp/an, conform H.C.L. nr. 9 din 22.02.2017.
d. data limita pentru obtinerea documentatiei: 25.08.2017, ora  12.  
4. Informatii privind ofertele:
4.1.Data limita pentru depunerea ofertelor: 28.08.2014, ora 12.
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Primaria municipiului Fetesti, str.Calarasi, nr. 595, bl. CF3, sc. A, et. II-IV, jud. Ialomita, camera 1 – Registratura.
4.3.Numarul de exemplare in care trebuie depusa documentatia: 2 exemplare.
5. Data si locul la care se desfasoara sedinta publica de deschidere a ofertelor:
31.08.2017, ora  13,  Primaria municipiului Fetesti, sala de sedinte.


6.Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate:  04.08.2017.
      
PRIMAR,
Sorin GAFITOI
 
Rezultate selectie dosare
Marţi, 23 Mai 2017 20:58
PROCES VERBAL
rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul organizat pentru ocuparea functiei vacante de muncitor necalificat I in cadrul Directiei Educatie, Cultura si Sport – Casa de Cultura - Muzeu
 

   Avand in vedere prevederile art.19 alin.(2) din Hotararea nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului–cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice modificata prin HG 1027/ 2014, comisia de examen comunica urmatoarele rezultate ale selectiei dosarelor de inscriere:

Nr. Crt.

Numele si prenumele candidatului

Functia

Institutia publica

Rezultatul selectiei desarelor

1

Ion Elena

Muncitor necalificat I

Primaria Mun.Fetesti

ADMIS

2

Visan Daniela

Muncitor necalificat I

Primaria Mun.Fetesti

ADMIS


•    Candidatii declarati admisi vor sustine proba scrisa in data de 26.05.2017, ora 10:00, la sediul Primariei municipiului Fetesti din str. Calarasi nr.595 bl. CF3
•    Candidatii nemultumiti de rezultatele obtinute, pot formula contestatie in termen de 24 de ore de la afisare, conform art.20 din Hotararea nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului–cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, care se depune la secretariatul comisiei de solutionare a contestatiilor, d-na Pana Daniela, consilier.
•    Afisat astazi, 22.05.2017 ora 12:00, la sediul Primariei municipiului Fetesti

– presedinte: Calin Mariana
– membru: Popa Magdalena
– membru: Stanila Nicoleta
– secretar: Ciocoiu Luminita
 
Anunt Nr. 5171/19.05.2017
Vineri, 19 Mai 2017 20:35
Aprob,
Primar
Sorin GAFITOI 
                                 

TESTARE SI CONSEMNARE DE PRETURI


   Subsemnatul Capsuna Georgian, consilier – Compartiment Achizitii Publice din cadrul UAT MUNICIPIUL FETESTI, in baza referatului de necesitate nr. 4059/21.04.2017 am procedat la testarea si consemnarea de preturi de piaţa, în conformitate cu art. 7 alin. 5 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si si art. 43 din HG 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, pentru achizitionarea serviciilor de elaborare a Planului de Mobilitate Urbana Durabila pentru Municipii si Orase in conformitate cu prevederile Legii 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului si Urbanismul, actualizata, Ordinul MDRAP nr. 233/2016 pentru Aprobarea Normelor Metodologice de Aplicare a Legii nr. 350/2001, Ghidul Orientativ pentru Autoritatile Contractante din Romania pentru Pregatirea si Implementarea PMUD si Ghidul Specific pentru Prioritatea de Investitii 3.2 aferenta POR 2014/2020 si JASPERS, Cod CPV - 79311100-8 ”Servicii de elaborare de studii”.
   S-a publicat pe site-ul oficial al Primariei mun. Fetesti anuntul nr. 4514/04.05.2017 privind achizitionarea serviciilor aratate, in data de 04.05.2017, cu termen de depunere a ofertelor data de 12.05.2017, ora 13:00.  S-au primit  in termen oferte de la mai multi  operatori economici , după cum urmează:

 

Nr.
crt.
 Denumire servicii Cantitate 
SC SIGMA MOBILITY ENGINEERING SRL
Pitesti, b-dul Republicii, D5A - A - 24, jud. Arges
SC BUSINESS ANALYSIS & STRATEGY CONSULTING SRL
Str. Padesu, nr. 70, et. 2, sector 4, Bucuresti
 1. Plan de Mobilitate Urbana Durabila 1 46.150 lei 52.500 lei

   Preturile de mai sus nu includ TVA.


   Serviciile de elaborare a Planului de Mobilitate Urbana Durabila pentru Municipii si Orase se vor achizitiona de la SC SIGMA MOBILITY ENGINEERING SRL, Pitesti, b-dul Republicii, D5A - A - 24, jud. Arges, pentru suma de 46.150 lei.        
   Criteriu de atribuire : pretul cel mai scazut.
   Data: 19.05.2017
COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE,    
Consilier CAPSUNA GEORGIAN

 
Anunt Nr. 5.095 din 18.05.2017
Joi, 18 Mai 2017 12:46
   Avand in vedere ca in anuntul nr. 4.506 din data de 04.05.2017, s-a strecurat o eroare materiala, in sensul ca functia de muncitor necalificat I, scos la concurs in data de 26.05.2017, respectiv, 29.05.2017, este pe perioada nedeterminata, nu determinata, asa cum a fost publicat in anuntul initial.

PRIMARUL MUNICIPIULUI FETESTI
Gafitoi Sorin

 
Anunt nr. 4800/11.05.2017
Joi, 11 Mai 2017 21:58
ANUNȚ CU PRIVIRE LA REZULTATUL PROCEDURII DE SELECȚIE ÎN VEDEREA APLICĂRII UNEI CERERI DE FINANŢARE PENTRU PROIECTE IMPLEMENTATE ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN  2014 – 2020 – DMI 5.1. – SPRIJIN PREGĂTITOR


   Ca urmare a afisarii „Anuntului cu privire la rezultatul procedurii de selectie in vderea aplicarii unei cereri de finantare pentru proiecte implementate in cadrul POCA 2014-2020-DMI 5.1-Sprijin pregatitor” ,nr.4659/8.05.2017,a fost depusa de catre unul din participantii la procedura de selectie Contestatia nr.4719/9.05.2017,in termen,astfel cum prevede art.XV din PROCEDURA SELECTIE PARTENERI  in cadrul POCU 2014-2020 Cerere de propuneri „Sprijin pregatitor pentru animarea comunitatii din cadrul oraselor cu populatie peste 20.000 de locuitori”,nr.4022/20.04.2017.
   Analizand continutul Contestatiei ,pentru punerea in aplicare a prevederilor „Ghidului solicitantului-Conditii spefice de accesare a fondurilor „Sprijin pregatitor pentru animarea comunitatii din cadrul oraselor cu populatie peste 20.000 de locuitori ,AP5/PI9.vi/OS  5.1 REGIUNI MAI PUTIN DEZVOLTATE”( emis de AM POCU 2014-2020,care prevaleaza fata de Procedura de selectie adoptata de autoritatea locala), care la cap.1.4-Tipuri de solicitanti/parteneri eligibili,punct 1,alin 2      „ Parteneriatul pentru depunerea cererii de finantare in vederea accesarii finantarii pentru sprijinul pregatitor nu are personalitate juridica si va fi constituit din urmatorii actori relevanti : autoritatea publica locala, un ONG cu activitate specifica masurilor ce vizeaza comunitatile defavorizate si un operator economic” ,Comisia de evaluare  a decis admiterea Contestatiei si  refacerea  Raportului de selectie PARTENERI nr.4628/8.05.2017 si a Procesului verbal de evaluare oferte nr.4658/8.05.2017 .
   Ca atare,
candidații acceptați pentru participarea în cadrul parteneriatului și depunerea unui proiect pentru obținerea de sprijin pregătitor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020 „Sprijin pregatitor pentru animarea comunitatii din cadrul oraselor cu populatie peste 20.000 de locuitori ,AP5/PI9.vi/OS  5.1 REGIUNI MAI PUTIN DEZVOLTATE” sunt :

-   ASOCIATIA CENTRUL CULTURAL AL ROMILOR “O DEL AMENCA”
-   S.C. BPI MANAGEMENT CONSULTING ROMANIA S.R.L.
   Procesul verbal  de evaluare a ofertelor de selectie poate fi atacat in conditiile Legii 544/2004 la sectia de Contencios Administrativ a Tribunalului Ialomita


Primar,
Sorin GAFITOI

 
Nr.4659/8.05.2017
Luni, 08 Mai 2017 21:34
ANUNȚ CU PRIVIRE LA REZULTATUL PROCEDURII DE SELECȚIE
ÎN VEDEREA APLICĂRII UNEI CERERI DE FINANŢARE PENTRU PROIECTE IMPLEMENTATE ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN  2014 – 2020 – DMI 5.1. – SPRIJIN PREGĂTITOR


1.    Referințe:
•    Procedura aplicată: Selecția partenerilor în vederea aplicării unei cereri de finanțare pentru proiecte implementate în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020
•    Numărul/ data anunțului și data publicării anunțului: 4022/20.04.2017

2.    Informații generale
a)    Legislația aplicabilă
•    Ordonanța de Urgență 40/ 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020
b)    Calendarul procedurii:

Calendarul derulării procedurii de selecție

Data

Locul

Anunțul de selecție postat pe site-ul Primăriei Fetești

20.04.2017

Site-ul Primăriei

Solicitare de clarificări

Nu au fost

Nu este cazul

Răspuns la solicitarea de clarificări

Nu este cazul

Nu este cazul

Termen limită de depunere a dosarelor

05.05.2017 ora 14.00

Sediul Primăriei

Ședința de deschidere și evaluare a dosarelor

08.05.2017, ora 14.00

Sediul Primăriei

Publicarea rezultatelor procedurii de selecție

08.05.2017

Site-ul Primăriei

3.    Rezultate
În urma analizei dosarelor de candidatură primite în cadrul procesului de selecție, conform regulilor de selecție stabilite de procedura elaborată în acest sens și publicate în anunțul de selecție nr. 4022/20.04.2017, punctajele obținute de organizațiile care au depus dosare de candidatură sunt:
ONG-uri:
-    ASOCIATIA CENTRUL CULTURAL AL ROMILOR “O DEL AMENCA”, 100 puncte;
-    ASOCIATIA FEMEILOR”PRO FAMILIA” IALOMTA, 70  puncte;
Operatori economici:
-    S.C. BPI MANAGEMENT CONSULTING ROMANIA S.R.L. 100 puncte;
Candidații acceptați pentru participarea în cadrul parteneriatului și depunerea unui proiect pentru obținerea de sprijin pregătitor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020 DMI 5.1. sunt
-   ASOCIATIA CENTRUL CULTURAL AL ROMILOR “O DEL AMENCA”
-    ASOCIATIA FEMEILOR”PRO FAMILIA” IALOMTA
-    S.C. BPI MANAGEMENT CONSULTING ROMANIA S.R.L.

Primar,
Sorin GAFITO
I
 
Anunt 4506/04.05.2017
Joi, 04 Mai 2017 12:49
   Primaria Municipiului Feteşti organizează în data de 26.05.2017 –29.05.2017, la sediul din strada Călăraşi, nr. 595, Bl. CF3, sc. A, et.II-III, concurs pentru ocuparea funcţiei vacante contractuale de executie, de  muncitor necalificat I - perioada determinata.- Directia Educatie, Cultura si Sport – Casa de Cultura - Muzeu.

I.CONDIŢII  DE  DESFĂŞURARE  A  CONCURSULUI
•    depunerea dosarelor se va face in perioada 04.05.2017–18.05.2017 la secretariatul comisiei de concurs – Compartiment Resurse Umane;
•    proba  scrisă se va desfăşura în data de 26.05.2017, ora 10,00 la sediul Primariei Municipiului Feteşti, str. Călăraşi, nr. 595, bl.CF3,  et.II-IV;
•    interviul se va desfăşura în data de 29.05.2017, ora 10,00 la sediul Primariei Municipiului Feteşti, str. Călăraşi, nr. 595, bl.CF3, et.II-IV.

II.CONDIŢII DE PARTICIPARE     
I .Generale
a) are cetăţenia română,cetatenia a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minima  reglementata de prevederile legale;
Citeşte mai mult...
 
Mai multe articole..
« ÎnceputAnterior11121314151617181920UrmătorSfârşit »

Pagina 14 din 53
Romanian Bulgarian English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Plan Local de Apărare Împotriva Inundațiilor pe Perioada 2018-2021 *** CLSU Fetești

Date Caracteristice de Aparare a Obiectivelor Inundabile (PDF)

Plan de Situatie 1 (PDF)

Plan de Situatie 2 (PDF)

Facebook - Primaria Fetesti
Directii, Servicii si Compartimente
Informare Publica
Informatii
Economie
Proiecte
Centru Media
Actualizat la: 16-11-2018.
by Xtin Computers