Home Anunt Colectiv Anunt Nr. 6641 din 20.06.2018
11 . 12 . 2018
Anunt Nr. 6641 din 20.06.2018
Joi, 21 Iunie 2018 21:38

   Primaria Municipiului Feteşti organizează în data de 12.07.2018 – 16.07.2018, la sediul din strada Călăraşi, nr. 595, Bl. CF3, sc. A, et.II-III, concurs pentru ocuparea funcţiei vacante contractuale de executie,de casier-perioada nedeterminata-Autofinantate.


I.CONDIŢII  DE  DESFĂŞURARE  A  CONCURSULUI
depunerea dosarelor se va face in perioada 20.06.2018–03.07.2018 la secretariatul comisiei de concurs – Compartiment Resurse Umane;
proba  scrisă se va desfăşura în data de 12.07.2018, ora 10,00 la sediul Primariei Municipiului Feteşti, str. Călăraşi, nr. 595, bl.CF3,  et.II-IV;
interviul se va desfăşura în data de 16.07.2018, ora 10,00 la sediul Primariei Municipiului Feteşti, str. Călăraşi, nr. 595, bl.CF3, et.II-IV.

II.CONDIŢII DE PARTICIPARE     
 
I .Generale
a) are cetăţenia română,cetatenia a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minima  reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoarepostului pentru care candideaza, atestată pe bază  adeverintei medicaleeliberate de medicul de familie sau de examen medical de specialitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

2.Conditii specifice:
vechimea necesara în vederea exercitării functiei: minim 5 ani;
studii  medii sau generale absolvite cu diploma .

III.ACTELE SOLICITATE CANDIDAŢILOR PENTRU DOSARUL DE   ÎNSCRIERE:
formular de înscriere;
copia actului de identitate;
copie certificat de casatorie
copie certificat de nastere
copia diplomei de studii;
cazier judiciar;
adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
declaraţie pe propria raspundere sau adeverinţă care să ateste ca nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

PRIMARUL MUNICIPIULUI FETESTI
Gafitoi Sorin

Intocmit – Ciocoiu Luminita
Cons. Resurse Umane
20.06.2018

 
Romanian Bulgarian English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Directii, Servicii si Compartimente
Informare Publica
Informatii
Economie
Proiecte
Centru Media
by Xtin Computers