Home
18 . 07 . 2018
Compartiment Pentru Comisiile de Specialitate CLM  Email
Marţi, 09 Noiembrie 2010 20:47

1. Socol Vasilica – inspector specialitate II
2. Ivan Anca Flavia – referent II

 

Art. 1 Compartimentul  pentru Comisiile de Specialitate C.L.M.  este un compartiment funcţional, coordonat de către secretarul Primăriei municipiului Feteşti.
Art. 2 Compartimentul pentru Comisiile de Specialitate C.L.M. are următoarele atribuţii specifice:
• întocmeşte proiecte de dispoziţii în vederea aprobării acestora, potrivit legii;
• propune secretarului Primăriei municipiului Feteşti, spre avizare pentru legalitate, dispoziţiile ce urmează a fi semnate de primar;
• transmite, persoanelor interesate, copii după dispoziţiile emise de primar;
• înaintează dosarele cu dispoziţii ce se supun controlului de legalitate al Instituţiei Prefectului;
• arhivează şi conservă dosarele cu dispoziţiile emise de primar;
• pregăteşte materialele de şedinţă şi le predă consilierilor;
• tehnoredactează procesele verbale de şedinţă, rapoarte, horărâri, anexe ;
• înregistrează proiectele de hotărâri;
• întocmeşte convocatorul pentru consilieri şi îl afişază la panou;
• pregăteşte dosarul de şedinţă şi înaintează exemplarul doi către Instituţia Prefectului pentru efectuarea controlului de legalitate
• îndeplineşte orice alte atribuţiuni şi sarcini stabilite prin acte administrative de către primar şi şeful ierarhic superior;
• ţine registrul special de evidenă a dispoziţiilor emise de primar;
ţine registrul special de evidenta a hotararilor Consiliului Local.

 
Romanian Bulgarian English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Organizare si Functionare
Directii, Servicii si Compartimente
Informare Publica
Economie
Proiecte
Centru Media
by Xtin Computers