Home
17 . 07 . 2018
Compartimentul Arhiva  Email
Marţi, 09 Noiembrie 2010 20:53

1. Dedu Carmen – arhivar
2. Băbușanu Elena – muncitor calificat III 

 

Art. 1 Compartimentul  Arhivã este un compartiment funcţional, coordonat de către Secretarul Primariei municipiului Feteşti.
Art. 2 Compartimentul Arhivã  are ca obiect de activitate organizarea, ordonarea şi păstrarea tuturor documentelor intrate în depozitul de arhivã şi îndeplineşte urmãtoarele atribuţii specifice:
• elibereaza copii de pe documentele din depozit (arhivã); 
• verifică statele de salarii şi dosarele de personal în vederea întocmirii referatelor şi adeverinţelor pentru stabilirea vechimii în muncă şi copii de pe documente;
• la solicitare, eliberează copii de pe documentele aflate în arhiva primãriei (avize, autorizaţii de vânzare, înstrainare, partaje, acorduri unice, autorizaţii de construcţii, planuri, certificate de urbanism, hotãrâri ale Consiliul Local şi dispoziţii  ale Primarului, împreunã cu documentaţia aferentă, etc.);
• asigură punerea la dispoziţie a documentelor spre consultare, ori de câte ori se solicită, tuturor compartimentelor din aparatul de specialitate, pe baza de semnatură;
• răspunde la corespondenţă cu autorităţile administraţiei publice privitoare la sesizări ale unor petenţi, persoane fizice şi juridice cu privire la autenticitatea unor documente din arhivă;
• asigură evidenţa tuturor documentelor intrate şi ieşite din depozitul de arhivă pe baza registrul de evidenţă curentă;
• verifică integritatea documentelor împrumutate după restituire;
• reactualizează, ori de căte ori este necesar Nomenclatorul Arhivistic al Primãriei;
• organizează evidenţa materialelor documentare întocmind instrumentele de evidenţă  prevazute de instrucţiunile menţionate supraveghează folosirea instrumentelor de evidenţă şi se ingrijeşte de conservarea în bune condiţii a acelor instrumente;
• asigură secretariatul comisiei de selecţionare a documentelor în vederea analizării dosarelor cu termene de păstrare expirate;
• pregateşte lucrările pentru Comisia de expertiză în vederea expertizei valorii  materialelor documentare, pentru selecţionarea şi păstrarea în continuare în bune condiţii a celor de interes ştiinţific şi eliminarea celor a căror valoare practică a expirat; 
• organizează depozitul de arhivă dupa criterii prealabil stabilite;
• informează conducerea unităţii şi propune măsuri în vederea asigurării condiţiilor corespunzatoare de păstrare şi conservare a arhivei;
• pune la dispoziţia Arhivelor Naţionale toate documentele solicitate  cu prilejul efectuării acţiunii de control privind situaţia arhivelor de  la  creatori;
• comunică în scris în termen de 30 de zile Arhivelor Nationale înfiinţarea reorganizarea sau oricare alte modificari survenite în activitatea instituţiei cu implicaţii asupra Compartimentului Arhivă;
• înregistrează neconformităţile cu sprijinul responsabilului cu managementul calităţii  şi urmareşte soluţionarea acestora;
• initiază dacă este cazul acţiuni preventive sau corective în conformitate cu procedurile generale cuprinse în Manualul Calităţii;
• asigură respectarea normelor de protecţie a muncii şi PSI pentru depozitul de arhivă pe care îl gestionează;
• asigură respectarea normelor legale privind secretul de serviciu şi confidenţialitatea în legatură cu faptele, informaţiile sau documentele de care ia cunoştinţă ;
• verifică şi preia de la compartimente, pe baza de inventare, dosarele constituite;
• întocmeşte inventare pentru documentele făra evidenţă, aflate în depozit;
• îndeplineşte orice alte sarcini transmise de conducerea serviciului şi a instituţiei.

 

 
Romanian Bulgarian English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Organizare si Functionare
Directii, Servicii si Compartimente
Informare Publica
Economie
Proiecte
Centru Media
by Xtin Computers