Home Serviciul de Politie Locala
24 . 06 . 2018
Serviciul de Politie Locala  Email
Marţi, 09 Noiembrie 2010 20:57

Serviciul de Politie Locala

1. Birou Ordine si Liniste Publica

2. Compartiment Circulatie pe Drumurile Publice

3. Compartiment Constructii si Afisaj Stradal

4. Compartiment cu Atributie Protectia Mediului

5. Compartiment cu Atributie Activitati Comerciale

6. Compartiment cu Atributie Evidenta Persoanelor

Art. 1 Serviciul de Poliţie Locala, este un compartiment funcţional din cadrul structurii organizatorice a Primăriei municipiului Feteşti, condus de către un şef serviciu, aflat în relaţii de subordonare faţa de primar.

Art. 2 Structura organizatorică a Serviciuluide Poliţie Locala este prezentată conform organigramei, numarului de posturi şi a statului de funcţii ale Primăriei municipiului Feteşti.
Art. 3 În vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin conform legii Poliţiei Comunitare, personalul de conducere, de coordonare, de pază şi de ordine răspunde de organizarea şi funcţionarea pazei unităţilor stabilite prin hotarâre a Consiliului Local sau preluate pe baza de contract de prestări de servicii, participă la asigurarea climatului de ordine şi linişte publică, a siguranţei persoanelor, integrităţii corporale, vieţii sau bunurilor cetăţenilor ori ale domeniului public, urmăreşte respectarea regulilor de comerţ stradal şi a curăţeniei localităţilor, conform competenţelor stabilite prin legi, hotarâri ale consiliului local sau prin dispoziţie a primarului.
Art. 4 Şeful serviciului îşi îndeplineşte atribuţiile în mod nemijlocit sub autoritatea şi controlul primarului, este şef al întregului personal din subordine şi are urmatoarele atribuţii:
• organizează, planifică şi conduce întreaga activitate a Serviciului Public Poliţie Comunitară;
• întreprinde măsurile necesare pentru încadrarea cu personal corespunzator;
• asigură cunoaşterea şi aplicarea întocmai de către întregul personal a prevederilor legale;
• răspunde de pregatirea profesională a personalului din subordine;
• coordonează activitatea de preluare a obiectivelor în pază şi urmăreşte îndeplinirea întocmai a clauzelor prevăzute în contractele de prestări de servicii încheiate;
• aprobă planurile de pază întocmite pentru obiectivele preluate pe bază de contract de prestări de servicii;
• studiază şi propune unităţilor beneficiare de pază introducerea amenajărilor tehnice şi a sistemelor de alarmare împotriva efracţiei;
• asigură informarea operativă a Consiliului Local precum şi a Poliţiei Locale despre evenimentele deosebite ce au avut loc în cadrul activităţii Poliţiei Comunitare;
• colaborează cu alte organe ale statului cu atribuţii privind asigurarea climatului de ordine şi linişte publică, siguranţa persoanelor, integritatea corporală, viaţa, bunurile acestora ori ale domeniului public, curaţenia şi combaterea comerţului stradal neautorizat;
• asigură ordinea interioară şi disciplina în rândul personalului din subordine, având dreptul să propună acordarea de recompense şi aplicarea de sancţiuni în conditiile legii;
• studiază şi propune Consiliului Local adoptarea de măsuri, în cadrul obiectului de activitate, menite să asigure realizarea de beneficii suplimentare, cum ar fi: întreţinerea şi repararea mijloacelor tehnice de pază şi a sistemelor de alarmare împotriva efracţiei, asigurarea pazei transporturilor de valori importante, înfiinţarea şi deservirea dispeceratelor de zona pentru semnalarea pătrunderilor prin efracţie şi altele asemenea;
• propune spre aprobare Consiliului Local tarifele la care se vor executa prestările de servicii pentru beneficiari;
• îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege.
• în exercitarea atribuţiilor ce îi revin şeful serviciului, emite decizii cu caracter obligatoriu pentru întregul personal din subordine.
• participă, la solicitare, la încheierea contractelor de prestări de servicii cu beneficiarii din zona de competenţă, întocmeşte planurile de pază, asigură cunoaşterea prevederilor acestora şi punerea lor în practică, menţine legatura permanentă cu beneficiarii, urmărind modul de desfaşurare a activităţilor specifice, şi ia măsuri de remediere a neregulilor constatate;
• urmăreşte ca în planurile de pază să se prevadă toate punctele vulnerabile pătrunderii în obiectiv, amenajările tehnice necesare, sistemele de alarmare împotriva efracţiei, obligativitatea cu privire la menţinerea lor în stare de funcţionare şi răspunderea concreta în cazul nerealizării lor;
• constată contravenţiile date în competenţă, aplică sancţiunile potrivit legii şi ţine evidenţa acestora;
• conduce pregătirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilită;
• stabileşte reguli cu privire la predarea-primirea armamentului şi muniţiei, portul şi folosirea acestora în timpul serviciului, precum şi întreţinerea şi asigurarea deplinei lor securităţi când nu se află asupra personalului;
• analizează lunar activitatea personalului din subordine
• întreprinde măsuri eficiente pentru ca întregul personal să execute corespunzator sarcinile ce îi revin, să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense şi sancţiuni corespunzatoare
• întocmeşte planul de pregătire profesională a personalului, coordonează activitatea de elaborare a temelor, urmareşte modul de desfăşurare a pregătirii şi ţine evidenţa rezultatelor obţinute;
• sesizează de îndată şefii ierarhici şi structurile Inspectoratului General al Poliţiei Române competente, potrivit legii, despre cazurile de pierdere, deteriorare, distrugere sau folosire a armamentului din dotare;
Art. 2 - Funcţionarii publici de execuţie din cadrul Serviciului de Poliţie Locala au urmatoarele atribuţii specifice:
• să se prezinte la serviciu în condiţii corespunzatoare pentru îndeplinirea îndatoririlor ce le revin şi să nu consume băuturi alcoolice la birou sau in timpul executării sarcinilor de serviciu;
• la intrarea în serviciu, să verifice locurile şi punctele vulnerabile, existenţa şi starea încuietorilor, a amenajărilor tehnice şi a sistemelor de pază şi alarmare şi să ia, în caz de nevoie, măsurile care se impun;
• să cunoască prevederile legale privind accesul în obiective şi regulile stabilite în planurile de pază;
• să supravegheze ca persoanele cărora li s-a permis accesul în incintă, pe baza documentelor stabilite, să se deplaseze numai în locurile pentru care au primit permisiunea de acces;
• să nu părăseasca postul încredinţat decât în situaţiile şi condiţiile prevăzute în consemnul postului;
• să verifice obiectivul încredinţat spre pază, cu privire la existenţa unor surse care ar putea produce incendii, explozii sau alte evenimente grave. În cazul în care acestea s-au produs, să ia primele măsuri de salvare a persoanelor şi a bunurilor, precum şi pentru limitarea consecinţelor acestor evenimente şi să sesizeze organele competente;
• în cazul săvârşirii unei infracţiuni flagrante ia măsuri de conducere şi de predare a făptuitorului structurilor Inspectoratului General al Poliţiei Române competente potrivit legii.
• să constate contravenţiile date în competenţă şi să aplice sancţiunile potrivit legii;
• să facă uz de armamentul din dotare numai cu respectarea strictă a prevederilor legale.

    Serviciul de Poliție Locală:
Dunduc Ciprian – șef serviciu II

1.    Birou Ordine și Liniște – Paza Bunurilor:
Țuțuianu Claudiu - șef birou II

Diaconu Gheorghe – polițist local superior I
Moroianu Gabriela - polițist local principal I
Tudor Traian Ionuț - polițist local superior I
Oprea Serghei - polițist local superior III
Nicolae Octavian - polițist local superior I
Iancu Mihai Andrei - polițist local asistent I
Barcaru Victor - polițist local superior III
Vulpe Marian - polițist local superior III
Neagu Aurel - polițist local principal III
Mangiurea Marius - polițist local debutant III
Tudor Gheorghe - polițist local superior III
Gheorghe Rareș Andrei - polițist local superior III
Gheorghe Alin Ionuț - polițist local superior III
Lupașc Mirel - polițist local superior III
Zahiu Marian - polițist local principal III
Burlacu Radu Mihai - polițist local debutant I

 
Romanian Bulgarian English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Organizare si Functionare
Directii si Departamente
Informare Publica
Economie
Proiecte
Centru Media
by Xtin Computers