Home
17 . 07 . 2018
ANUNT Nr.1201/03.02.2014
Luni, 03 Februarie 2014 20:36

   Primaria Municipiului Feteşti organizează în data de 06.03.2014-10.03.2014, la sediul din strada Călăraşi, nr. 595, Bl. CF3, sc. A, et.II-III, concurs pentru ocuparea  urmatoarelor funcţii  publice vacante de executie :
•    politist local clasa I, grad profesional principal in cadrul Serviciului de Politie Locala-Compartiment cu Atributii in Activitatea Comerciala;
•    politist local clasa I, grad profesional asistent in cadrul Serviciului de Politie Locala-Compartiment cu Atributii de Protectia Mediului;
•    politist local clasa III, grad profesional superior in cadrul Serviciului de Politie Locala-Compartiment cu Circulatie pe Drumurile Publice (2 posturi );
•    inspector clasa I, grad profesional asistent in cadrul compartimentului IT;


    I.CONDIŢII  DE  DESFĂŞURARE  A  CONCURSULUI

Pentru ocuparea functiilor publice vacante din cadrul Serviciului de Politie    Locala:

- depunerea dosarelor până la data de 24.02.2014 la secretariatul comisiei de  -   Compartiment Resurse Umane;
- proba  scrisă se va desfăşura în data de 06.03.2014, ora 10.00 la sediul Primariei Municipiului Feteşti, str. Călăraşi, nr. 595, bl.CF3,  et.II-IV;
- interviul se va desfăşura în data de 10.03.2014, ora11.00, la sediul Primariei Municipiului Fetesti, str. Calarasi, nr.595, bl.CF3,  et.II-IV ;
 Pentru ocuparea functiei publice vacante din cadrul Compartimentului IT:
- depunerea dosarelor până la data de 24.02.2014 la secretariatul comisiei de  -   Compartiment Resurse Umane;
- proba  scrisă se va desfăşura în data de 06.03.2014, ora 13.00 la sediul Primariei Municipiului Feteşti, str. Călăraşi, nr. 595, bl.CF3,  et.II-IV;
-. interviul se va desfăşura în data de  10.03.2014, ora 14.00.
II.CONDIŢII DE PARTICIPARE     
 
I .Generale
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.


II Specifice

 1.   politist local clasa I, grad profesional principal in cadrul Serviciului de Politie Locala-Compartiment cu Atributii in Activitatea Comerciala:
 - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de   lungă durata, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă;
-  vechimea în speciliatatea studiilor: minim 5 ani;
 2.  politist local clasa I, grad profesional asistent in cadrul Serviciului de Politie Locala-Compartiment cu Atributii de Protectia Mediului;
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii      superioare de lungă durata, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă:
- vechimea în speciliatatea studiilor: minim 1 an;
 3.  politist local clasa III, grad profesional superior in cadrul Serviciului de Politie Locala-Compartiment cu Circulatie pe Drumurile Publice (2 posturi );
- studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat
 - vechimea în speciliatatea studiilor: minim 9 ani;
 4.    inspector clasa I,  grad profesional asistent in cadrul compartimentului IT:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii   superioare de lungă duratp, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă:
-  vechimea în speciliatatea studiilor: minim 1 an;
-  cunoştinţe de operare pe calculator: MS Office, retele IT, Hardware, nivel mediu

III.ACTELE SOLICITATE CANDIDAŢILOR PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE:
•    formular de înscriere prevăzut în anexa nr.3;
•    copia actului de identitate;
•    copie certificat de casatorie
•    copie certificat de nastere
•    copia diplomei de studii;
•    copie carnet de munca/adeverinta  care sa ateste vechimea in munca sau in specialitatea studiilor;
•    cazier judiciar;
•    adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
•    declaraţie pe propria raspundere sau adeverinţă care să ateste ca nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

PRIMARUL MUNICIPIULUI FETESTI
Catrinoiu Gheorghe
 
Romanian Bulgarian English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Organizare si Functionare
Directii, Servicii si Compartimente
Informare Publica
Economie
Proiecte
Centru Media
by Xtin Computers